Tietosuojaseloste

Laadittu: Syyskuu 2020

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Ingman Salmu Consulting Oy
Y-tunnus: 3019470-7
Osoite: Sörnäistenkatu 19 B 34, 00580 HELSINKI
Puhelin: +358 (0)400 417 039
Sähköposti: kari@ingmansalmu.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Ingman Salmu Consulting Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Kari Salmu
Yhteystiedot: kari@ingmansalmu.fi

3. Rekisterin nimi
Ingman Salmu Consulting Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
työnantajayritystä koskevat tiedot
tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Ingman Salmu Consulting Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Ingman Salmu Consulting Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Ingman Salmu Consulting Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan
Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö kari@ingmansalmu.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen
Ingman Salmu Consulting Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Ingman Salmu Consulting Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Ingman Salmu Consulting Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kari@ingmansalmu.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet
Ingman Salmu Consulting Oy käyttää verkkosivustoillaan evästeitä. Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoihimme. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään.

Käyttämämme evästeet:

Google Analytics
Nämä evästeet keräävät anonyymia dataa sivuston käytöstä tilastointitarkoituksiin:
_ga, 2vuotta
_gid, 1 päivä
_gat, 1 minuutti

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
Ingman Salmu Consulting Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Ingman Salmu Consulting Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

© Copyright 2023 Ingman Salmu Consulting Oy. All Rights Reserved. 
Lue tietosuojaselosteemme.